VANDEAUDIITOR, SÕLTUMATU ARVESTUSEKSPERT

Vandeaudiitor on sõltumatu arvestusekspert, kelle põhiliseks ülesandeks on auditeeritava informatsiooni õigsuse kontrolli kaudu vähendada võimaliku otsustamise aluseks oleva informatsiooni riski ning sedakaudu tõsta finantsinformatsiooni usaldatavuse taset kasutajate jaoks. 
SÕLTUMATUS
Lisaks kutsealastele teadmistele ja oskustele on vandeaudiitori juures ülitähtis sõltumatuse tagamine, sest vandeaudiitor kui arvestusekspert peab olema oma tööd teostades erapooletu. Sõltumatuse aspekt on niivõrd tähtis, et sõltumatust peab vandeaudiitor piltlikult väljendades ka niimoodi tõestama, et auditeeritud informatsiooni kasutajal ei tekiks vandeaudiitori sõltumatuses kahtlust.
TRADITSIOONID  
Väljend “audiitorkontroll” tuleneb algselt ladina keelest, kus sõna “audire” tähendab “kuulen” ning sõna “revisio” tähendab “läbivaatamine”. Nii kuulamine kui ka visuaalne vaatlus ning dokumentide inspekteerimine, on tähtsamaid kontrollimise võtteid ka tänases vandeaudiitorite kutsetegevuses.  
Vandeaudiitorite kutsetegevust võib pidada üheks neist kutseist, mis kuuluvad maailma vanimate kutsete hulka: vajadus sellise eksperdi järele tekkis koheselt, kui ettevõtete omanikud eemaldusid igapäevasest juhtimise ja arvestuse korraldamisest ning hakkasid palkama tegevjuhte ja raamatupidajaid. Tekkis omanikupoolne vajadus sõltumatu kontrolliva osapoole järele, kes annaks omanikule informatsiooni, et tema loodud äri(de) majandustegevust juhitakse just nimelt tema huvidest lähtuvalt ja selle kohta esitatav raamatupidamisinformatsioon on tõene. 
Aja jooksul on vandeaudiitorite kutse esindajaid olenevalt kultuuri- ja keeleruumist nimetatud lihtsalt audiitoriteks või revidentideks (nt tsaariajal, Eesti Vabariigi algaastatel ja Nõukogude Eestis tegutsesid (arveasjanduse) revidendid).     
AVALIK HUVI 
Aja jooksul on auditeerimise fookus nihkunud klassikaliselt omanikuhuvi kaitselt laiema ringi isikute (riigi, äripartnerite, ühiskonna) huvide kaitsele. 
Audiitorteenus on kõrget kvalifikatsiooni nõudev, rangelt kutsestandarditega ja seadusega reglementeeritud ja kontrollitav teenus, mis on seaduses sätestatud kriteeriumite täitumise puhul kohustuslik. Keskseks teemaks ei ole enam mitte töötajaskonna poolt teostatud omaniku ärihuvide kuritarvituste tuvastamine, vaid raamatupidamiaruandluse vastavuse kontroll aruandlusraamistikule, milleks on Eesti Vabariigis Eesti hea raamatupidamistava. Vandeaudiitori ülesandeks on anda sellekohane arvamus oma sõltumatu audiitori aruandes.  
Selle  taga on avalik huvi: tugeva ja terve majanduskorraldusega ühiskond. 
TEGUTSEMISVORM
Vandeaudiitor võib vandeaudiitori teenuseid osutada vaid audiitorettevõtja kaudu ning esindada vaid ühte audiitorettevõtjat. Vandeaudiitorite ja audiitorettevõtjate register on avalik ja see on saadaval veebiaadressil: www.audiitortegevus.ee.
AVALIKU SEKTORI VANDEAUDIITOR 
Vandeaudiitor ei tohi auditeerida või finantsinformatsiooni ülevaatust teostada mitte igas ettevõttes. Näiteks avaliku huvi üksusele võib audiitorteenust osutada avaliku sektori vandeaudiitor (selleks peab olema läbitud avaliku õiguse eriosa kutseeksam). Audiitortegevuse registris olevate vandeaudiitorite puhul on selliste üksuste audiitorteenuste lepingute sõlmimise puhul oluline tuvastada asjakohane märge selle kohta, et tegemist on avaliku sektori vandeaudiitoriga.   
KONFIDENTSIAALNE INFORMATSIOON 
Tuleb teada, et õiguslikust regulatsioonist tingituna on vandeaudiitorile kutsetegevuse käigus teadasaadav informatsioon konfidentsiaalne. Vandeaudiitor võib saadud informatsiooni avaldada ainult teatud tingimustel ja piiratud isikute ringile. Konfidentsiaalseks informatsiooniks on igasugused andmed, mida vandeaudiitor seoses töövõtu läbiviimisega saab. Selline informatsioon puudutab konkreetselt vandeaudiitori kliendi äritegevust ning ka igasugune muu informatsioon, mida vandeaudiitori kliendi seisukohast võib põhjendatult lugeda konfidentsiaalseks informatsiooniks. Konfidentsiaalsena ei saa käsitleda sellist informatsiooni, mida on võimalik teada saada muul moel kui audiitorteenuse osutamise käigus, nt mida on võimalik saada avalike registrite infopäringute teel, või mida vandeaudiitori klient ise avaldab piiranguteta.   
KINDLUSTUNDE ULATUS 
Vandeaudiitori arvamuse avaldamiseks nõutakse vandeaudiitori kutsetegevuse standardite kohaselt vandeaudiitorilt põhjendatud kindluse omandamist selle kohta, et finantsaruanded tervikuna on vabad kas pettusest või veast tingitud olulisest väärkajastamisest. Vandeaudiitori põhjendatud kindluseks auditi puhul on kindluse kõrge tase, kuid see ei saa olla absoluutne. Absoluutset kindluse taset aruandluse õigsuses ei saa vandeaudiitor parimagi hoolsuse juures kunagi. Ülevaatuse puhul on vandeaudiitoril omandatud kindluse tase madalam kui auditi puhul – mõõdukas (piiratud).
OLEMUSLIKUD PIIRANGUD
Nii aruannete auditi või ülevaatuse puhul eksisteerivad vandeaudiitori jaoks olemuslikud piirangud. Audiitortegevuse olemuse, mida audiitor saab oma töö tulemusena öelda ja mida mitte, võtab vägagi hästi kokku üks vana anekdoot, mille kohaselt kogenud audiitor sõidab koos nooraudiitoriga kliendi juurde auditit teostama. Kuna sõit on pikk ja igav, siis püüab nooraudiitor arendada seltskondlikku vestlust, kuid see ei võta vedu. Lõpuks heidab nooraudiitor pilgu aknast välja ja hüüatab: “Näe, lambad juba varakevadel karjamaal! Nii vara! Ja juba pügatud”. Selle peale vaatab kogenud audiitor aknast välja ja ütleb: “Jah, selle külje poolt küll”.   
VASTUTUSEST
Raamatupidamise aastaaruande kohta arvamuse avaldamise kohustus ei tähenda, et vandeaudiitor on kohustatud raamatupidamise aastaaruande informatsiooni õigsuse eest ka vastutama. Seadusandluse kohaselt on ettevõtte juhtkond otseselt vastutav aruande koostamise ja selle informatsiooni õigsuse eest. Nii vastutab äriühingus raamatupidamise korraldamise eest juhatus, kohalikus omavalitsuses linna- või vallavalitsus jne. Vandeaudiitor vastutab kutsestandardite ja seadusandluse valguses eelkõige oma kutsetöö ja aruandluse kvaliteedi eest.   
JÄRELVALVE JA KVALITEET 
Avaliku huvi kaitsmine, eluterve ja jätkusuutlik majanduskeskkond on vajalik kogu Eesti ühiskonnale. Kõik tegevusloaga vandeaudiitorid ja audiitorühingud on Audiitorkogu liikmed ning nad on allutatud järelevalvele, mida korraldatakse avalikes huvides ja sisaldab muu hulgas kutseühenduse kvaliteedikontrolli.