ASSERTUM AUDIT OÜ AUDIITORTEENUSE OSUTAMISE LEPINGU(TE) LISAD

AUDIT

Lisa 1 – Kliendilepingu üldtingimused

Lisa 2 – Kliendi juhtkonna poolt Audiitorile esitatava esitiskirja standardtekst

Lisa 3 – Audiitorile töövõtu alguseks esitatavate dokumentide näidisloetelu

Lisa 4 – Audiitorile esitatav ülevaade seotud osapooltest, seotud osapooltega seotud aruandekirjete saldodest ja tehingumahtudest

Lisa 5 – Audiitorile esitatav ülevaade tegeliku kasu saajatest

Lisa 6 – Eelnevale audiitorile Kliendi poolt väljastatav nõusolek avaldamaks Audiitorile asjakohast konfidentsiaalset informatsiooni

FINANTSINFORMATSIOONI ÜLEVAATUS

Lisa 1 – Kliendilepingu üldtingimused

Lisa 2 – Kliendi juhtkonna poolt Audiitorile esitatava esitiskirja standardtekst

Lisa 3 – Audiitorile ülevaatuse töövõtu alguseks esitatavate päringuvastuste aluspäringute ja dokumentide näidisloetelu

Lisa 4 – Audiitorile esitatav ülevaade seotud osapooltest, seotud osapooltega seotud aruandekirjete saldodest ja tehingumahtudest

Lisa 5 – Audiitorile esitatav ülevaade tegeliku kasu saajatest

Lisa 6 – Eelnevale audiitorile Kliendi poolt väljastatav nõusolek avaldamaks Audiitorile asjakohast konfidentsiaalset informatsiooni

PAKENDIARUANDLUSE AUDIITORKONTROLL

Lisa 1 – Kliendi juhtkonna poolt Audiitorile esitatava esitiskirja standardtekst (PakS)

Lisa 2 – Vandeaudiitori aruandenäidised (PakS)

MITTERAHALISE SISSEMAKSE HINDAMISE AUDIITORIPOOLNE KONTROLL

/Leping ja lisa(d) koostamisel/

KASULIKUD DOKUMENDINÄIDISED:

“Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni parim praktika”

Auditi või ülevaatuse kohustus

Suhtlemine eelneva audiitoriga

Inventuuril osalemise kontrollküsimustik